Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi VV potrebami

 

Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi

výchovno – vzdelávacími potrebami  na ZŠ Hrnčiarska 2119/1, Zvolen

Naša škola poskytuje základné vzdelanie všetkým žiakom školy, pričom vychádzame zo
zásady rovnakého zaobchádzania a otvorenosti pre všetkých.
Na našej škole sa vzdelávajú aj žiaci so šeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami ( ďalej len ŠVVP )  sú to žiaci:

a) žiak so zdravotným znevýhodnením
žiak so zdravotným postihnutím ( s mentálnym, sluchovým, telesným, zrakovým postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím), žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovými poruchami ( poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia, s oneskoreným alebo nerovnomerným psychomotorickým vývinom ), žiak v hraničnom pásme mentálnej retardácie, žiak s poruchou správania

b) žiak so sociálne znevýhodneného prostredia  

c) žiak s nadaním
 Týmto žiakom vytvárame primerané podmienky na výchovu a vzdelanie. Sú to podmienky, ktoré jepotrebné zabezpečiť navyše, okrem typických podmienok pre vzdelávanie žiakov. Tieto podmienky im zabezpečia rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.Naša škola využíva jednu z možných foriem školskej integrácie a to individuálnu integráciu v bežnej triede ZŠ, kedyje žiak so ŠVVP začlenený medzi ostatných žiakov bežnej triedy. Takáto forma integrácie vytvára podmienky pre začlenenie sa žiaka do podmienok bežného života. V prípade potreby žiakov so zdravotným znevýhodnením možno predĺžiť dĺžku vzdelávania až o dva roky.

Podmienky pre vzdelávanie žiakov so ŠVVP
V podmienkach našej školy sa vzdelávajú hlavne žiaci s vývinovými poruchami učenia a správania, žiaci s ľahšou formou telesného a zrakového postihnutia, zdravotne oslabení a chorí aj menší počet žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia. Škola je ochotná a otvorená podať pomocnú ruku aj ostatným žiakom so ŠVVP. Je schopná,
flexibilne  vytvárať ďalšie podmienky na výchovu a vzdelávanie týchto žiakov.

Spolupráca s poradenskými zariadeniami
Škola úzko spolupracuje sCPPPaP a CŠPP vo Zvolene a v Banskej Bystrici a ďalšími odbornými pracovníkmi. Na základe našej primárnej diagnostiky navrhujeme žiakov na psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenia, ktoré vykonávajú hore uvedené poradenské zariadenia. Tieto zariadenia sú oprávnené vydávať rozhodnutia o školskom Začlenení
(individuálnej integrácii ) platné pre školu.

Odborné personálne zabezpečenie
Žiakom so ŠVVP zabezpečuje odborný servis školská špeciálna pedagogička zamestnaná na plný úväzok, školská psychologička zamestnaná na čiastočný úväzok a asistentka učiteľa. Pri riešení niektorých problémov spolupracuje aj výchovný poradca. Odborná príprava pedagogických pracovníkov školy sa zabezpečuje prostredníctvom vzdelávacích programov a seminárov poskytovaných MPC v Banskej Bystrici a poradenskými zariadeniami, prípadne inými inštitúciami.

Spolupráca s rodičmi
Dôležitou súčasťou vzdelávania žiakov so ŠVVP je spolupráca a sústavná komunikácia s rodičmi žiakov so ŠVVP. Rodičia majú možnosť využívať konzultačné hodiny odborných pracovníkov školy.

Materiálne zabezpečenie
V triedach kde sa vzdelávajú individuálne začlenení žiaci sa znižuje celkový počet žiakov. Odporúčaný maximálny počet individuálne integrovaných žiakov so ŠVVP: traja v jednej triede. Pre žiakov je k dispozícii špeciálna učebňa, vybavená primeraným školským nábytkom. K dispozícii je v miestnosti jeden počítač, výukové a nápravné  CD programy. Miestnosť je vybavená aj kompenzačnými a individuálnymi pomôckami ( dyslektické, matematické tabuľky, doplňovacie cvičenia, pracovné listy na rozvoj grafomotoriky, myslenia a vnímania, pozornosti, cvičenia pre deti s vývinovými
poruchami učenia – dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia, logické hry, názorné pomôcky, písacie potreby – špeciálne perá, ceruzky, nástavce na ceruzky, nožnice, špeciálne zošity – pomocné linajky a zvýraznené linajky, štvorčekové zošity. V špeciálnej učebni sa nachádza aj odborná literatúra pre potreby pedagogických
zamestnancov a rodičov, ktorú je možné si zapožičať.

Individuálny vzdelávací program individuálne integrovaného žiaka ( IVVP )
Nie všetci žiaci, ktorí sú evidovaní ako žiaci so ŠVVP sú individuálne začlenení. Za   individuálne začleneného žiaka je možné považovať žiaka, výlučne na základe písomného vyjadrenia poradenského zariadenia, vyplývajúceho z odbornej  psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky. V písomnom vyjadrení je navrhnutý ďalší spôsob vzdelávania a určená forma individuálneho začlenenia. IVVP – je súčasťou základnej dokumentácie individuálne začleneného žiaka. Program vypracuje a priebežne dopĺňa v spolupráci so špeciálnym pedagógom triedny učiteľ. Obsahuje základné informácie o žiakovi, o osobitostiach jeho vplyvu jeho diagnózy a prognózy na výchovno – vzdelávací proces, o požiadavkách na úpravu prostredia triedy, učebných postupoch, organizácie výchovno – vzdelávacieho procesu, učebných plánov, učebných osnov, zabezpečení kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok a personálnej pomoci. Ak je žiakovi potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v niektorých vyučovacích predmetoch, vypracuje vyučujúci v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť IVVP Úpravu učebných osnov konkrétneho predmetu. Úprava učebných osnov predmetu sa vypracováva len pre tie vyučovacie predmety, v ktorých žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka, prípadne potrebuje iné úpravy. IVVP sa v priebehu školského roka môže upravovať a dopĺňať. IVVP musí byť podpísaný riaditeľom školy, triednym učiteľom, špeciálnym pedagógom, zákonným zástupcom žiaka.

Špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov
Hodnotenie výchovno –vzdelávacích výsledkov žiakov prebieha v zmysle Metodického pokynuč.7/2009-R, prílohy č.4 – Zásady hodnotenia žiakov so zdravotnýmznevýhodnením začleneného v ZŠ, Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP v bežných základných školách. Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav žiaka, druh a stupeň postihnutia, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť,  individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie. Naša škola využíva aj možnosť slovného hodnotenia
v jednotlivých predmetoch. Sú to hlavne cudzie jazyky. Forma slovného hodnotenia má charakter školského hodnotenia, ktorým sa žiakovi a jeho zákonným zástupcom poskytujú rozširujúce informácie o žiakovi.

Výchova a vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia ( VPU )

Táto skupina žiakov je v našej škole najviac zastúpená. Pre žiakov s vývinovými poruchami učenia je charakteristické, že podávané školské výkony nezodpovedajú ich rozumovej úrovni. Najčastejšie sa vyskytujúce poruchy sú dyslexia – porucha čítania, dysgrafia – porucha grafického prejavu najmä písania, , dysortografia –
porucha pravopisu, dyskalkúlia – porucha matematických schopností. Tieto poruchy sú často sprevádzané hyperaktivitou, prípadne hypoaktivitou, nesústredenosťou, impulzívnym správaním, nerozvinutou
pohybovou koordináciou a ďalšími príznakmi v psychomotorickej oblasti. V klinickom obraze špecifických VPU sa okrem špecifických ťažkostí v osvojovaní si čítania, písania, pravopisu a matematických schopností vyskytujú aj ďalšie poruchy
a dysfunkcie (všetky súčasne vidíme zriedka):
– deficity v poznávacích schopnostiach,
– deficity v jazykových schopnostiach,
– deficity v exekutívnych funkciách: v pozornosti, plánovaní a monitorovaní vlastnej aktivity,
– percepčno-motorické deficity,
– deficity v jemnej motorike a koordinácii,
– ťažkosti s orientáciou v čase a priestore,
– hyperaktivita, impulzivita. (Mikulajová In:Kerekrétiová a kol., 2009)
Väčšinou sa nejedná o jeden druh poruchy, príznaky sa vzájomne prelínajú a v priebehu trvania vykazujú rôznu intenzitu. Podľa § 94 ods. 2 písmeno i) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z.z.“) sa pri výchove a vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami učenia postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými
poruchami učenia (ďalej len „VPU“). V zmysle § 94 ods.1 a § 2 písmeno s) zákona č. 245/2008 Z.z. sa výchova a vzdelávanie detí a žiakov s VPU uskutočňuje v našej škole formou – individuálneho začlenenia, t. j. v
triede alebo výchovnej skupine spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmiškoly. Cieľom vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v primárnom a nižšom sekundárnom stupni je pripraviť žiakov na vzdelávanie na akejkoľvek strednej škole s prihliadnutím na ichschopnosti a možnosť vykonávať zvolenú profesiu.

Výchova a vzdelávanie žiakov s poruchami aktivity a pozornosti

V menšom počte je v našej škole zastúpená aj táto skupina žiakov. Poruchy aktivity a pozornosti z pedagogického hľadiska chápeme ako široké, etiologicky, rôznorodé spektrum neprispôsobivého správania, pričom jedinec je rezistentný na bežné výchovné pôsobenie a jedná sa o trvalejší ráz a prejav osobnosti. Medzi najčastejšie poruchy , ktoré sú diagnostikované u žiakov našej školy patrí: Porucha pozornosti – ADD, Attention Deficit Disorders, (klasifikačný systém
DSM-IV) je vývinová porucha charakteristická neprimeraným stupňom pozornosti. Ide o neschopnosť zamerať pozornosť hlavne na informačný proces. Porucha pozornosti s hyperaktivitou – ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorders, (klasifikačný systém DSM-IV) je vývinová porucha charakteristická veku dieťaťa neprimeraným stupňom pozornosti,
hyperaktivity a impulzivity. S takýmito žiakmi sa pracuje hlavne v bežnej triede, dôležitá je spolupráca triedneho učiteľa a rodiča, prípadne ostatných odborných pracovníkov školy. Takýmto žiakom vyhovuje menší kolektív, časté zmeny činností, neustále opakovanie a utvrdzovanie učiva. Vo výchovno-vzdelávacom procese žiaka  sa kladie zvýšený dôraz na individuálny prístup s ohľadom na špecifické výchovno-vzdelávacie potreby žiaka. Základom je nadviazanie pozitívneho
emocionálneho kontaktu a porozumenia medzi učiteľom a žiakom. Špecifické výchovno-vzdelávacie postupy a organizácia práce sa týka:

úpravy prostredia umiestnenia žiaka v triede individuálneho pracovného tempa a učebných postupov žiaka metodických postupov vo vyučovaní a prístupov vo výchove žiaka hodnotenia správania
a učebných výsledkov žiaka

Pri takýchto žiakoch sa vyučovania zúčastňuje asistent učiteľa. Podľa potreby spolupracuje s učiteľom na vyučovaní, vykonáva pedagogický dozor počas prestávok, zasahuje v situáciách na vyučovaní,
keď je potrebné žiaka upokojiť alebo na istý čas izolovať od ostatných žiakov. Asistent učiteľa spolupracuje s psychológom, špeciálnym pedagógom a rešpektuje ich odborné usmernenia. Špeciálny pedagóg poskytuje špeciálny výcvik zameraný na pozornosť , koncentráciu prípadne na ďalšie oblasti v ktorých je potrebné uskutočniť nápravu.
Vzdelávanie žiakov usmerňuje Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti.

Výchova a vzdelávanie žiakov s telesným , zrakovým postihnutím, zdravotne chorých a oslabených

V škole máme aj žiakov s ľahšou formou zdravotného postihnutia. Zatiaľ nebolo potrebné vykonať debarierizáciu školy ani väčšie úpravy prostredia pre žiakov s telesným postihnutím. Úpravy a redukcia sa týkala priamo vyučovacieho procesu, vzhľadom na problémy žiakov s grafomotorikou – jemnou motorikou hlavne v predmetoch kde sa vyžaduje presnosť a kladie dôraz na jemnú motoriku. Takýto žiaci bývajú oslobodený úplne, alebo čiastočne od TV podľa zdravotného stavu žiaka. Škola podľa potreby spolupracuje s odbornými pracovníkmi neurológom, prípadne detským lekárom. So žiakmi môže pracovať na hodinách asistent učiteľa. Špeciálny pedagóg poskytuje hodiny na rozvoj grafomotoriky – cvičenia na rozvoj jemnej motoriky. Školu navštevujú aj žiaci so zrakovým postihnutím, ktorým sa takisto snažíme vytvárať vhodné podmienky pre ich výchovu a vzdelanie. Žiakom sme zakúpili kompenzačné pomôcky podľa potreby ( napr. polohovateľná lavica, špeciálne zošity, vhodné osvetlenie). Veľmi dôležitá je aj úprava prostredia ( triedy). V rámci komplexnej starostlivosti spolupracujeme s očným lekárom a cestujúcim špeciálnym pedagógom tyflopédom. Školský špeciálny pedagóg uskutočňuje cvičenia zamerané na rozvoj zrakového vnímania, orientácie, prípadne na rozvoj ostatných zmyslov.Vzdelávanie žiakov usmerňujú Vzdelávacie programy pre žiakov s telesným postihnutím, zrakovým postihnutím.

 Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia                          

Na škole sa vzdeláva aj menšia skupina žiakov, ktorá nemá vo svojom rodinnom prostredí vytvorené tie najlepšie podmienky pre svoj  vývin, vrátane podmienok pre vzdelávanie. Aj pre túto skupinu
žiakov sa snažíme vytvárať podmienky, ktorými sú: individuálny prístup, pomoc asistenta učiteľa,  vzdelávanie takýchto detí v triedach s menším počtom žiakov, individuálna práca špeciálneho pedagóga zameraná na rozvoj rečových schopností, stimulácia v oblasti rozvoja jemnej motoriky, osvojovaní si pojmov a praktických úloh. V spolupráci
s učiteľmi a ostatnými odborníkmi školy konzultovať so zákonnými zástupcami detí výchovno -vzdelávacie postupy.