Rámcový plán činnosti školskej špeciálnej pedagogičky

 

Rámcový plán činnosti školskej špeciálnej pedagogičky 

Zameranie činnosti:

 • zabezpečenie individuálnej starostlivosti o žiakov so
  špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, spojenej so špeciálno –
  pedagogickou diagnostikou
 • v spolupráci s ostatnými pedagógmi školy sa podieľať
  na tvorbe a skvalitňovaní IVP pre individuálne začlenených (
  integrovaných ) žiakov
 • poskytovanie poradensko – konzultačných služieb
  rodinám, žiakom, pedagógom, odbornej komunite ( zavedenie pravidelných
  konzultácií s rodičmi individuálne začlenených žiakov, čo vyplýva zo
  zákona, pre zefektívnenie a jednotnosť postupov pri vzdelávaní
  a výchove
 • poskytovanie špeciálno – pedagogického servisu
  vybratým žiakom a to prostredníctvom špeciálnych hodín ( rozvoj
  komunikačných zručností, rozvoj psychomotorických zručností )
 • zabezpečovanie psychologických, špeciálno – pedagogických a iných odborných vyšetrení
 • v spolupráci s výchovným poradcom zabezpečiť vhodný výber a úpravu prijímacích pohovorov na stredné školy žiakom so ŠVVP
 • spolupráca so školským psychológom
 • spolupráca s asistentkami učiteľa ( príprava žiadosti na zavedenie funkcie asistenta učiteľa)
 • koordinácia pri práci s asistentmi cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny  vo Zvolene
 • podávať aktuálne, nové informácie pedagógom o žiakoch so ŠVVP v rámci PK a MZ
 • monitorovanie úrovne školskej spôsobilosti detí vstupujúcich do školy
 • účasť pri zápise detí do prvého ročníka
 • zameranie sa na depistáž žiakov s príznakmi špeciálnych vývinových porúch učenia, alebo správania
 • poskytovanie starostlivosti individuálne začleneným nadaným žiakom  ( tvorba IVP )
 • spolupráca s ostatnými poradenskými inštitúciami ( CŠPP, CPPPaP )
 • spolupráca s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a ORPZ vo Zvolene .
 • podieľať sa na skvalitnení sociálnej klímy v triedach
 • v spolupráci s psychologičkou školy zabezpečiť
  interné vzdelávania učiteľov na skvalitnenie vzťahov učiteľ – žiak,
  žiak – žiak, učiteľ – učiteľ
 • spracovanie projektov týkajúcich sa problematiky špeciálnej pedagogiky
 • práca v OPK špeciálnej pedagogiky
 • Spolupráca na Národnom projekte: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí.

Mgr. Zuzana Schieberova, školská špeciálna pedagogička