Erasmus + Healthy Europe

Erasmus+

„Future is in our hands – Budúcnosť je v našich rukách“ je akreditácia našej školy v programe ERASMUS+ na roky 2021 – 2027. 

 

Akreditácia Erasmus predstavuje stabilný prístup k financiám počas siedmich rokov programu. Zjednodušuje prístup k aktivitám v oblasti mobility a umožňuje sústrediť sa na dlhodobé ciele organizácie. Môžeme vyskúšať nové druhy aktivít alebo spolupracovať s novými partnerskými organizáciami bez toho, aby sme museli zakaždým vypĺňať novú žiadosť.

Zameriavame sa na odborné kurzy pre pedagogických a odborných zamestnancov, skupinové mobility žiakov a návštevy škôl za účelom pozorovania pri práci (jobshadowing).

 

Obdobie akreditácie chceme využiť na dosiahnutie cieľov, ktoré sa budeme snažiť dosiahnuť a rozvíjať.

  1. Rozvíjať jazykové zručnosti a kultúrnu rozmanitosť. Aktívne si osvojiť cudzojazyčné kompetencie vrátane kultúrnych reálií príslušného jazyka. Predchádzať stereotypom a xenofóbnym prejavom.
  2. Rozvíjať praktické zručnosti žiakov 2.stupňa ZŠ pre život v európskom priestore. Prepájať teoretické poznatky s praktickou realizáciou. Aktívne riešiť problémy, myslieť kriticky a konať asertívne.
  3. Zvýšiť aktívnu integráciu a inklúziu v školskom prostredí. Zyvšovať rovnosť príležitostí pre žiakov so znevýhodneniami na plnohodnotný osobný a pracovný život, predchádzať pocitu neúspechu a segregácii.
  4. Rozvíjať odborné a osobnostné kompetencie učiteľov, riadiacich a odborných zamestnancov. Vytvoriť internacionálny priestor celoživotného vzdelávania a profesijného rastu. Predchádzať “burnout” efektu.
  5. Inovovať a modernizovať výchovno-vzdelávací proces, zdieľať a sieťovať osvedčené postupy. Posilňovať názornosť a demonštratívnosť edukácie.

 

Výzva 2021 – odborné kurzy pre PZ a OZ

Výzva 2022 – odborné kurzy a jobshadowing pre PZ a OZ

Výzva 2023 – skupinová mobilita žiakov a jobshadowing pre PZ a OZ

Výzva 2024 – odborné kurzy a jobshadowing pre PZ a OZ

Výzva 2025 – skupinová mobilita žiakov a jobshadowing PZ a OZ

Výzva 2026 – odborné kurzy a jobshadowing pre PZ a OZ

Výzva 2027 – skupinová mobilita žiakov a jobshadowing PZ a OZ

 

Healthy Europe 2019 – 2021

SPORTING HABITS / TASTES

Facebook – Erasmus + Healthy Europe

Dotazník pre rodičov
Dotazník pre žiakov hostiteľskej krajiny
Dotazník pre žiakov
Dotazník pre učiteľov

Dotazník – trávenie voľného času – SK verzia

Dotazník – trávenie voľného času – ENG verzia

 

Predchádzajúci projekt Erasmus+ 2017 – 2019

ERASMUS+ Projekt EMBRACE DIVERSITY 2017 – 2019

 

Ocenenie pre ZŠ Hrnčiarska 1 vo Zvolene

Základná škola Hrnčiarska 1 vo Zvolene ocenená pri príležitosti 30. Výročia programu Erasmus +

Dňa 26. septembra 2017 sa v Bratislave konala konferencia Od programu Erasmus k Erasmus+. Podujatie organizované pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus prinieslo prehľad úspechov, ktoré dosiahli vzdelávacie inštitúcie na Slovensku. Zástupcovia Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a jednotlivých vzdelávacích inštitúcií predstavili zaujímavé údaje o realizácii programu od začiatkov v roku 1998 až po súčasnosť, ale aj osobné postrehy a príbehy spojené s jeho realizáciou. Pri príležitosti výročia boli odovzdané ocenenia viacerým realizátorom projektov Erasmus+, medzi nimi jedinej základnej škole s najvyšším počtom realizovaných projektov v rokoch 1998 – 2017.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa v priebehu rokov podieľali na dosiahnutí tohto úspechu.