Fyzika

Téma
Linky
Požiadavky
Animácie fyzikyhttps://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physicshtml5, java, flash
Animácie fyzikálnych pokusovhttp://www.vascak.cz/html5, flash
Open source physicshttps://www.compadre.org/osp/?html5, flash, java
Výpočet tlakuVýpočet tlakuflash

Učebnica (A)
Téma
Opakovanie k učebnici (B)
6. Ročník - Vlastnosti látok1.1 - Látka a teleso
1.2 - Zloženie látok - atómy a molekuly
1.3 - Ustavičný neusporiadaný pohyb častíc látky.
1.4 - Časticové zloženie pevných kryštalických látok
1.5 - Vlastnosti kvapalín a plynov
6. Ročník - Elektrické vlastnosti látok2.1 - Elektrické vlastnosti látok
2.2 - Model atómu
2.3 - Elektrizovanie telies pri vzájomnom dotyku
6. Ročník - Magnetické vlastnosti látok3.1 - Prírodne a umelé magnety
3.2 - Póly magnetu. Magnetické pole.
3.3 - Magnetizácia látky.
3.4 - Magnetické pole Zeme
6. Ročník - Vlastnosti telies. Meranie fyzikálnych veličín.4.0 - Porovnávanie a meranie.
4.1.1 - Jednotky dĺžky. Dĺžkové meradlá.
4.1.2 - Meranie dĺžky.
4.1.3 - Opakované meranie dĺžky.
4.2.1 - Hmotnosť telesa.
4.2.2 - Rovnoramenné váhy.
4.2.3 - Jednotky hmotnosti.
4.2.4 - Meranie hmotnosti pevných a kvapalných telies
4.3.1 - Jednotky času. Meranie času.
4.4.1 - Teplomer. Jednotky teploty.
4.4.2 - Meranie teploty.
4.4.3 - Meranie teploty v priebehu času.
4.4.4 - Zmena dĺžky kovovej tyče pri zohrievaní alebo ochladzovaní.
Tematický celok
Téma / Učebnica A
Učebnica B
2. Vlastnosti telies - Meranie objemu2.1 Objem telesa. Jednotky objemu.
2.2 Meranie objemu kvapalného telesa
2.3 Meranie objemu pevneho telesa
4. Svetlo - Skúmanie vlastnosti svetla4.1 Slnečné svetlo a teplo
4.2 Zdroje svetla
4.3 Rozklad svetla
4.4 Skladanie farebných svetelných lúčov
4.5 Absorbcia svetla
5. Odraz a lom svetla5.1 Odraz svetla
5.2 Lom svetla
5.3 Šošovky
5.4 a 5.5 Zobrazovanie spojkou a rozptylkou
5.6 Optické vlastnosti oka
5.7 Praktické využitie šošoviek
6. Hustota6.2 Hustota látky
6.2 a 6.3 Výpočet hustoty a premena jednotiek hustoty
6.5, 6.6 a 6.7 Hustota pevných, kvapalných a plynných látok
7. Pohyb telesa7.1 Opisujeme pohyb telesa
7.2 Trajektória a dráha. Druhy pohybov.
7.3 Rovnomerný a nerovnomerný pohyb
7.4 Rýchlosť rovnomerného pohybu
7.6 Dráha pri rovnomernom pohybe
7.8 Priemerná rýchlosť nerovnomerného pohybu