História školy

História našej základnej školy sa začína písať 1.9.1966. Do prvého ročníka nastúpilo 1253 žiakov. Pre porovnanie teraz sem chodí približne 700 žiakov. Spolu so žiakmi nastúpilo do zamestnania aj 48 učiteľov a 12 vychovávateliek pod vedením pána riaditeľa Štefana Dika. Spolu s otvorením školy je pre žiakov a zamestnancov zabezpečená strava v školskej jedálni.

Od svojho otvorenia sa škola stáva nositeľkou nových myšlienok a netradičných ciest vo vzdelávaní. V prvom období sa profiluje na školu so športovým zameraním, postupne začína dominovať vyučovanie cudzích jazykov.
Veľmi silnou stránkou školy je jej umiestnenie v centre mesta, a teda aj dobrá dopravná dostupnosť žiakov do školy zo všetkých častí mesta, ako aj z okolitých obcí. Na atraktívnosti majú školy majú svoj podiel dlhodobé kvalitné výsledky a strategická vízia rozpracovaná v úlohách a cieľoch.

Prioritou zamestnancov školy počas rokov jej existencie bolo napriek meniacej sa spoločenskej situácii, vytvoriť čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie, výchovu a mnohostranný rozvoj mladého človeka.
Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu sa činnosť pedagógov počas celého obdobia existencie školy sústreďovala aj na bohaté mimovyučovacie aktivity. Boli to predovšetkým jazykové výmenné pobyty žiakov, športové podujatia, súťaže a množstvo záujmových krúžkov pod vedením interných aj externých zamestnancov.

Nesmierný význam mali priame kontakty žiakov s cudzojazyčným prostredím. Už v 60-tych rokoch sa uskutočnilo niekoľko výmenných pobytov v NDR v meste Wittenberg. V máji 1979 sa pod vedením pani učiteľky Laffersovej začala spolupráca s mestom Erfurt. Od roku 1984 organizačne zabezpečovala tieto výmenné pobyty pani učiteľka Ivanová.
Žiaci školy sa pravidelne zúčastňovali akcií s názvom „Netradičné formy výuky jazyka ruského pre ZŠ“.
Pokračovalo rozvíjanie družobných stykov s 38. Sovietskou strednou školou na Podborovej, prebiehala družba našich žiakov so školou na Zlaté stezce v Prachaticiach.

Školský rok 1995-96 sa stal rokom 30. výročia vzniku školy. Uskutočnil sa v ňom už 5. ročník letného jazykového tábora v Ondrášovej pri Liptovskom Mikuláši. Zároveň sa naši žiaci zúčastnili jazykového kurzu vo Veľkej Británii v známom historickom meste Hastings. V roku 1996 sa podarilo obnoviť tradíciu výmenných pobytov do Francúzska.

I keď naša škola je primárne orientovaná na vyučovanie cudzích jazykov, návrat k aktívnemu športovému duchu nastáva v školskom roku 1987-88, kedy sa začínajú organizovať športové podujatia pripravované triednými kolektívmi. Zároveň prebiehali súťaže pod názvom „Škola rodičom – rodičia škole“. Boli to športové podujatia na plavárni, turistické pochody do blízkeho aj vzdialeného okolia, ukážky atletických disciplín, loptové hry či korčuľovanie. V školskom roku 1984-85 sa uskutočnila miestna spartakiáda s akadémiou.
Pozitívny vplyv na rozvoj vzdelávacích a voľnočasových aktivít žiakov aj pedagógov školy má využívanie informačno – komunikačných technolňogií, predovšetkým pri komunikácii prostredníctvom internetu.

S informatizáciou školy sa začalo hneď na začiatku 90-tych rokov. Už v roku 1993 bola na škole zriadená počítačová učebňa. Práca a počítačom sa vyučuje ako povinná zložka technickej výchovy v 5. – 9. ročníku. Od roku 1999 nastali veľké zmeny, ktoré boli umožnené získavaním grantov pre budovanie počítačových učební. Za výdatnej finančnej pomoci rodičov, sponzorov (Konto Globtel) a zariadeniu školy do projektu Infovek boli vybudované tri počítačové učebne.
Škola vytvára adekvátne podmienky pre získavanie potrebných vedomostí a zručností pedagógov. Pedagógovia tak spestrujú svoje vyučovacie hodiny využívaním informačných a komunikačných technológií, zapájajú sa so žiakmi do rôzych medzinárodných projektov a súťaží.

ZHRNUT POSLEDNYCH 10 ROKOV

Súčasná úroveň školy je výrazom úsilia a práce, ktorí sa na výchove a vzdelávaní podieľali alebo stále podieľajú.

Riaditelia školy

Diko Štefan v rokoch 1966 - 1982
Zima Ján v rokoch 1982 - 1987
Kurák Štefan v rokoch 1987 - 1995
Kanka Milan v rokoch 1995 - 1997
Garajová Oľga v rokoch 1997 - 2004
Balážová Eva - od roku 2004 - 2022
Feriancová Alena - od roku 2022 - súčasnosť
Zástupcovia školy a riaditeľov školy

Cyril Chramec
Ján Šimkovič
Miloš Szabo
Martin Borguľa
Anna Výbohová
Magda Piecková
Vlasta Cibuľová
Helena Gregorová
Alena Feriancová
(súčasní zástupcovia riaditeľa školy)

Mária Koberová - 1. Stupeň
Ján Kolár - 2. Stupeň - štatutárny zástupca RŠ
Veronika Páleníková - 2. Stupeň