Matematika

Užitočné linky na vyučovanie matematiky – materiály sú priebežne dopĺňané

Učím sa doma (pytagoriáda)

Vstup do programu Alf

Pytagoriáda

5. ročník
Testokazi, Matematika hrou, Testy - Vlčany, Supermatematika, Prirodzené čísla, Zbierka úloh z matematiky pre 5. ročník, Pentomino - puzzle, Pentomino - game, Pentominoes, Súmernosti v rovine, Stavby z kociek, Stavby z kociek 2, Telesá, Stavby z kociek 3, Násobenie 1-ciferným číslom, Násobenie 2-ciferným číslom, Hry na matematické operácie, Delenie so zvyškom 1, Delenie so zvyškom 2, Delenie so zvyškom 3, Delenie so zvyškom - video, Praktické financie

6. ročník
Uhly:
Meranie uhlov, Odhad uhlov, Meranie uhlomerom, Kung fu uhly, Hry s uhlami

Učivo 6. ročníka v testoch, Matematika v interaktívnych testoch 6. ročník, Testokazi, Deliteľnosť, Delitele a násobky, Násobky, Úlohy na násobky a delitele, Násobky, delitele a prvočísla, Rozklad čísla na prvočinitele, NSD - cvičenia, Najmenší spoločný násobok - výukové video, Nsn - cvičenie, Úvod do počítania desatinných čísel, Násobenie desatiných čísel, Riešené úlohy - násobenie desatinných čísel
Praktické financie: Obchod, Eurá, Nákupy, Cestujeme za nákupmi:
Rýchlo sa orientujeme, Banka, Šetríme, Financie

Zábava s desatinnými číslami

Premena jednotiek obsahu, Obsah štvorca a obdlžníka, Konštrukcia trojuholníka sss, Uhly, Uhly, meranie a konštrukcia, Súhlasné a striedavé uhly

IT Akadémia: Ostrov klamárov a poctivcov
7. ročník
Pomer 1, Pomer 2
8. ročník
Výrazy - 1, Výrazy - 2, Výrazy - 3, Výrazy - 4, Hodnota výrazu

Slovné úlohy s výrazmi - 1, Slovné úlohy s výrazmi - 2

Sčítanie a odčítanie výrazov
9. ročník
Video 1: Druhá mocnina, Video 2: Druhá mocnina, Video 3
Mocniny s prirodzeným mocniteľom, Mocniny a odmocniny 1, Mocniny a odmocniny 2, Mocniny a odmocniny 3
Online rovnice, Rovnice 4, Rovnice 3,Rovnice 2, Rovnice 1, Rozvoj myslenia - úlohy, Matematika v interaktívnych testoch, Rotačné telesa, Súradnicová sústava, Testokazi, Supermatematika, Učivo 9. ročníka v testoch, Učivo 9. ročníka v testoch, Druhá mocnina a odmocnina, Interaktívne cvičenia

Hádanky, hlavolamy, rébusy
Testy a tréning mozgu, Hry na tréning mozgu, Zábavné testy, Number memory test, Visual memory test, Memory test chalange, Free digit span memory test, Páli Vám to?, Hlavolamy 1, Hlavolamy 2, Kvízmajster

 

 

Matematika pre II. stupeň – testy na overenie vedomostí

Precvičme si matematikumateriály SK, materiály ANJ

MAT precvičovanie pre 6. 7. 8. ročník

 

9. ročník

8. ročník

7. ročník

6. ročník

5.ročník 

4.ročník

3.ročník 

Vyučovanie metódou CLIL  

Zaujímavosti z matematiky

Ďalšie materiály na webe bez určenia ročníka 

ZŠ sídlisko Vinbarg, Bardejov

National Library of Virtual Manipulatives

Odkazovník na stránky s obsahom matematky