Príspevok – 2 % dane

Vážení rodičia,

 

dovoľujeme si Vás osloviť i v roku 2023, aby ste časť svojej zaplatenej dane poukázali na podporu vzdelávania svojich detí a zlepšenie prostredia, v ktorom sa učia. Príspevky od rodičov a zamestnancov nám umožňujú organizovať a financovať aktivity, ktoré nie je možné kryť z rozpočtu školy. 

Chceme Vás znovu požiadať o príspevok 2 % dane v tom prípade, že už nie ste rozhodnutí čiastku poukázať na iné účely a máte záujem aj týmto spôsobom pomôcť škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje.  Vyhoveli sme požiadavke rodičovského združenia a zasielame Vám tlačivá elektronicky. 

V roku 2023 je možné poukázať 2% dane podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov nasledovne:

 

  1. daňovník, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane

Daňovník predkladá na miestne príslušný daňový úrad podľa trvalého bydliska do 30.4.2023 tlačivá: Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 

 

  1. daňovník, ktorý podáva daňové priznanie (fyzická alebo právnická osoba)

Daňovník priamo v daňovom priznaní podanom do 31.3.2023 vyhlasuje, ktorej právnickej osobe sa má poukázať suma do výšky 2% zaplatenej dane.( FO – DP ,, B“ – XII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 

zákona  alebo PO – IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej  osoby. )

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane je zverejnené na webovom sídle  školy:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2018/2018.12.07_pr%C3%ADloha5.pdf

https://drive.google.com/file/d/1go12uFxdEzJSI9bQ1pkvRSwzHMoWVViY/view?usp=sharing

 

 

 

 

Identifikačné údaje prijímateľa:

IČO: 37953109

Právna forma : občianske združenie

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri V. ZŠ Zvolen

Sídlo: Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen

 

Ďakujeme Vám.

PaedDr. Alena Feriancová, riaditeľka školy 

JUDr. Jana Krnáčová, predsedníčka občianskeho združenia

 

Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen

Kontakt : 0918 967 832, 045 532 6010