Rada školy

Rada školy pri ZŠ Hrnčiarska 2119/1, Zvolen bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 14. júna 2021 . Funkčné obdobie začalo dňom  25.6.2021 na obdobie 4 rokov.

1.Mgr. Zuzana VeréczyováZástupkyňa pedagogických zamestnancov
Predsedníčka
2.Mgr. Patrícia ValentínováZástupca pedagogických zamestnancov
Členka
3.Ing, Sylvia KrnáčováZástupkyňa nepedagogických zamestnancov
Členka
4.Ing.PhD. Marián BöhmerZástupca rodičov
Člen
5.Ing.PhD. Miriam OprenčákováZástupkyňa rodičov
Členka
6.Ing. Daša GibasováZástupkyňa rodičov
Členka
7.JUDr. Dominika ÁrvaiováDelegovaná za zriaďovateľa
Člen
8.Ing. Ľubomír Zdút ŠťastnýDelegovaný za zriaďovateľa
Člen
9.Róbert OlšiakDelegovaný za zriaďovateľa
Člen
10.JUDr. Martina Mészáros BariakováDelegovaná za zriaďovateľku
Členka