Školský psychológ

– školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v škole
– vykonáva psychologické poradenstvo aj so zákonnými zástupcami v oblasti rodinných, patologických, sociálnych vzťahov a pri optimalizácii štýlov výchovy dieťaťa
– spolupracuje na zvyšovaní psychologickej spôsobilosti žiakov, učiteľov na vybrané témy v rámci sociálnych kompetencií, zručností
– poskytuje poradenstvo pedagogickým zamestnancom školy v rámci ich profesie
– spolupracuje s výchovným poradcom a špeciálnou pedagogičkou

Termín individuálnej konzultácie je potrebné dohodnúť si vopred!

Konzultačný deň:

pondelok 13.00 – 15.00
streda 13.00 – 15.00