Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca: Mgr. Michal Almáši
Kontakt: michal.almasi@5zszv.edu.sk
Konzultačný deň: pondelok 13,30 – 15,00

V prípade poradensko – konzultačnej potreby je možné dohodnúť si termín individuálne!

Dôležité linky: www.uips.sk, www.stredneskoly.eu, www.svs.edu.sk, www.minedu.sk

Informácie o prihláškach 2020/2021

1. Práca so žiakmi s poruchami učenia a správania a s problémami v učení a správaní:

 • v spolupráci s triednymi učiteľmi, školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom pracovať so žiakmi s poruchami učenia a správania a s problémami v učení, sprostredkovať pedagogicko - psychologické vyšetrenia žiakov,

 • spolupracovať s vedením školy pri riešení závažnejších priestupkov žiakov a záškoláctva a spolupracovať aj s inštitúciami, ktoré pomáhajú riešiť túto problematiku.

2. Kariérové poradenstvo:

 • informovať žiakov a rodičov o možnostiach štúdia na stredných školách, zabezpečiť ich informovanosť aj o obsahovom zameraní štúdia na jednotlivých školách. V spolupráci so zástupcami SŠ zabezpečovať prezentáciu študijných a učebných odborov,

 • pomôcť usmerniť žiakov pri výbere stredných škôl a povolania,

 • pripraviť vstupné doklady (prihlášky) a odoslať ich v stanovených termínoch,

 • pripraviť a vydať zápisný lístok na základe rozhodnutia o prijatí žiaka na strednú školu
  Názov strednej školy
  Web školy
  Gymnázium Ľ.Štúra, Hronská 1467/3, Zvolenwww.gymzv.sk
  Gymnázium J.G.Tajovského, J.G.Tajovského 25, Banská Bystricawww.gjgt.sk
  Gymnázium M.Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystricawww.gmkbb.sk
  Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystricawww.gasbb.edupage.org
  Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnicawww.gymbs.sk
  Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučanywww.gbas.edupage.sk
  Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zvolenwww.soshotel.sk
  Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolenwww.szszvolen.edupage.sk
  Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystricawww.szsbb.eu
  Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystricawww.sosbanbb.sk
  Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11, Žilinawww.ssag.sk
  Súkromná hotelová akadémia Banská Štiavnicawww.sha.sk
  Súkr. stred. umelecká škola, Môťovská cesta 8164, Zvolenwww.ssuszv.sk
  Súkromná SOŠ obchodu a služieb, Partizánska 8, Očováwww.skolaistoty.edupage.org
  Športové gymnázium, Trieda SNP 54, Banská Bystricawww.sgbb.eu.sk
  Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystricawww.egymbb.sk
  Katolícke gymnázium Š. Moysesa Banská Bystricawww.kgsm.sk
  Evanjelické gymnázium, Tisovecwww.egt.sk
  SOŠ Lesnícka, Akademická 16, Banská Štiavnicawww.slsbs.edu.sk
  SOŠ drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolenwww.sosdrev.sk
  SOŠ masmed. a infor.štúdií, Kadnárova ul. 7, Bratislavawww.sosmis.sk
  SOŠ Informač. technológií, Tajovského 30, Banská Bystricawww.sos-it.sk
  SŠ - SOŠ Elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, Banská Bystricawww.sosebb.edupage.org
  SPŠ Dopravná, Sokolská 911/94, Zvolenwww.dopravnazv.edupage.org
  SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystricawww.spsjm.sk
  Hotelová akadémia, Malinovského 1, Breznowww.habrezno.sk
  Obchodná akadémia, J.G.Tajovského 25, Banská Bystricawww.oatabb.edupage.org
  Technická akadémia, J. Švermu 1, Zvolenwww.tazvolen.sk
  Spojená škola SPŠP, HA, ŠG, Slančíkovej 2, Nitrawww.spsnr.edu.sk
  Škola úžit .výtv. J. Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislavawww.suvba.eu
  Konzervatórium J. L. Bellu, Skuteckého 27, Banská Bystrica www.konzervatoriumbb.sk
  Spoj.škola - SOŠ stavebná, Kremnička 10, Banská Bystricawww.stavebnabb.eu