Zápis do 1. ročníka

OZNAM:
 

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa realizuje zápis detí do 1. ročníka ZŠ. V zmysle VZN č. 174/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen, termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách sa realizuje tretí aprílový týždeň (piatok, sobota), a to nasledovne:

20. 04. 2018 (piatok) od 14, 00 hod. do 18, 00 hod.
21. 04. 2018 (sobota) od 08, 00 hod. do 12, 00 hod.
 

Prezentácia školy pre budúcich prvákov a stretnutie s ich rodičmi bude 7.3.2018 o 16.00 hod.
na 2. poschodí ZŠ, Hrnčiarska 2119/1 vo Zvolene.

Zákonní zástupcovia dieťaťa k zápisu do I. ročníka základnej školy na príslušný školský rok potrebujú občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

UPOZORNENIE:
 

Dieťa zapísané do 1. ročníka základnej školy na príslušný školský rok, ktoré má trvalý pobyt mimo obvod školy (VZN č.175 o určení školských obvodov na území mesta Zvolen), nemusí byť prijaté do ZŠ Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen z kapacitných dôvodov.

Dokumenty na stiahnutie