Zápisný lístok

Online prihláška – formulár na vyplnenie

 

Admin

Dôležitý oznam o zápise detí do 1. ročníka

V zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. V súlade s ustanovením § 20 ods. 3 Mesto Zvolen určilo Všeobecným záväzným nariadením miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen. Vzhľadom na celosvetovú pandémiu a na základe Rozhodnutia ministra školstva SR riaditelia škôl zabezpečia zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2023/2024 nasledovne:

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční za prítomnosti detí,

piatok 14. apríla 2023 v čase od 14,00 – 18,00 hod.

sobota 15. apríla 2023 v čase od 08,00 hod. do 12,00 hod.

Osobná prítomnosť detí pri zápise sa riadi aktuálnymi účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 Spôsob poskytnutia osobných údajov od zákonných zástupcov:
A. V súlade s ustanovením § 20 ods. 4 školského zákona môže základnej škole zákonný zástupca poskytnúť osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy.

  1. Zákonným zástupcom odporúčame elektronickú komunikáciu prostredníctvom e – mailu : koberova@5zszv.edu.sk.
  2. Zákonní zástupcovia si na webovom sídle školy vyplnia elektronickú prihlášku dieťaťa do 1. ročníka, vytlačia , podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia a osobne doručia do školy. Stačí priniesť v čase zápisu do školy.
  3. V prípade, že pre zákonného zástupcu nie je prijateľná ani jedna z možností, škola zabezpečí vyplnenie elektronickej prihlášky k zápisu detí do 1. ročníka
    v určené dni v škole, vytlačí a zákonní zástupcovia podpíšu v papierovej forme.

Pre overenie údajov si prineste občiansky preukaz a rodný list dieťaťa!

Škola zabezpečí dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení na ochranu zdravia a ohrozenia života.