Zverejňovanie informácií

Základná škola (ďalej len ZŠ) je povinná zverejniť tieto informácie:

 • spôsob zriadenia, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry
 • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
 • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia ZŠ, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
 • postup, ktorý musí ZŠ dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
 • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých ZŠ koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k ZŠ
 • sadzobník poplatkov, ktoré ZŠ vyberá za sprístupňovanie informácií.

Okrem týchto informácií môže ZŠ zverejniť aj ďalšie informácie.

Uvedené informácie sa zverejnia spôsobom umožňujúcim hromadný prístup a súčasne sa zverejnia v sídle ZŠ na verejne prístupnom mieste – na oknách pri vchodových dverách ZŠ.

ZŠ, ako prevádzkovateľ informačných systémov, ktoré obsahujú informácie, pri ktorých osobitný zákon nevylučuje verejnú prístupnosť, je povinný informácie obsiahnuté v týchto registroch a zoznamoch uverejňovať na voľne prístupnej internetovej stránke. Také zverejnenie nie je porušením osobitných predpisov. ZŠ môže informácie podľa predchádzajúcich odsekov zverejniť aj ďalšími spôsobmi.

Sprístupňovanie informácií na žiadosť

Forma a obsah žiadosti o sprístupnenie informácie:

 • žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom,
 • zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje,
 • ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, ZŠ bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek tejto výzve ZŠ žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, ZŠ žiadosť odloží,
 • žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená ZŠ,
 • na žiadosť ZŠ písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Spôsoby sprístupnenia informácií na žiadosť:

 • ZŠ sprístupňuje informácie najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne ZŠ so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie,
 • ZŠ umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie,
 • ZŠ pri poskytovaní informácií urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti súvisiace s obmedzením prístupu k informáciám podľa § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

3. Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia ZŠ

 a) Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Odvolanie

Proti rozhodnutiu ZŠ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva na ZŠ.

Z odvolania by malo byť zrejmé najmä:

 • kto podáva odvolanie,
 • proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
 • dôvody odvolania,
 • návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť.

Spôsob podania odvolania:

 • písomne,
 •  ústne do zápisnice,
 •  telegraficky, telefaxom, v tom prípade však treba písomné odvolanie doručiť na ZŠ riadne podpísané do troch dní,
 • elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.

O odvolaní proti rozhodnutiu ZŠ rozhoduje mesto Zvolen, ako jeho nadriadený orgán.

Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania ZŠ. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

b) Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia ZŠ

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa ust. § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní, môže do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odvolaní podať žalobu na príslušný súd.

 

 1. Postup, ktorý musí ZŠ dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt

 

Lehoty, ktoré je povinná ZŠ dodržiavať podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií:

 • v jednoduchých veciach bezodkladne,
 • do 5 dní (§ 7 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.) – odkaz na už zverejnenú informáciu,
 • do 7 dní (§14 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.) – výzva žiadateľovi, ktorého žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti na ich doplnenie, uvedené v § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • do 5 dní (§ 15 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.) – postúpenie žiadosti, ktorú nemôže ZŠ vybaviť a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať,
 • najneskôr do 8 pracovných dní (§ 17 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.) – odpoveď žiadateľovi o informáciu na úplnú žiadosť, ak nie sú závažné dôvody na predĺženie lehoty podľa § 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • bezodkladne pred uplynutím lehoty uvedenej v § 17 ods.1 zákona č. 211/2000 Z. z. (§ 17 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.) – oznámenie predĺženia lehoty žiadateľovi o informáciu z dôvodov podľa § 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • do 15 dní (§ 19 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.) – rozhodnutie o odvolaní.

Všetky lehoty začínajú plynúť dňom doručenia podania na ZŠ.

 

 1. Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých ZŠ koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu ZŠ

 

 • ústava Slovenskej republiky,
 • Listina základných práv a slobôd,
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 597/2003 Z. z.. o financovaní ZŠ,SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov,
 • Zákonník práce,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Obchodný zákonník,
 • Občiansky zákonník,
 • Občiansky súdny poriadok,
 • Trestný zákon,
 • Trestný poriadok,
 • Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 25/2005 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 85/1990 Zb. o petíciách
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
 • Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z. o rozsahu vyučovacej povinnosti učiteľov a výchovnej činnosti pedagogických pracovníkov,
 • Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 365/2004 Z. z . antidiskriminačný zákon
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
 • Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 • Štatút,
 • Organizačný poriadok,
 • Pracovný poriadok,
 • Spisový a skartačný poriadok.

 

6. Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

 

nákladov za sprístupnenie informácií ZŠ, ako povinnou osobou

podľa ust. § 21 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov

 

1.  Informácie sa žiadateľovi sprístupňujú bezplatne, s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

 

2.   Za materiálne náklady za sprístupnenie informácií sa považujú náklady na:

 

a) obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,

b) vyhotovenie kópii požadovaných informácií, a to najmä na papier,

c) obstaranie obalu, a to najmä obálok

d) odoslanie informácií, a to najmä na poštovné a telekomunikačné služby

 

3.   Úhrada nákladov podľa bodu 2. tohto sadzobníka sa určí ako súčet týchto nákladov.

 

4.  Za jednotlivé úkony spoplatňované podľa bodu 2. tohto sadzobníka zaplatí žiadateľ nasledovné úhrady:

 1. Bezplatne sa poskytujú informácie:

 

 1. faxom,
 2. telefonicky,
 3. elektronickou poštou.

 

 1. Odpovede na žiadosti o informácie, ktorých náklady spojené s vyhotovením a odoslaním prekročia 1,- €   sa posielajú na dobierku.

 

 1. Náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom poštových služieb.